top

Versenyképesség Elemzés és Fejlesztés

 

 

A CDP egy komplex, 10 munkanap alatt elvégezhető, kérdőív alapú szervezeti audit. Egy olyan új generációs szervezetfejlesztő eszköz, amely gyorsaságát és szakmai hitelét az európai méretű alapkutatásoknak és a kiterjedt informatikai támogatásnak köszönheti.

Az IQC 2002 októbere óta a CDP® európai uniós versenyképesség vizsgálatban a brüsszeli székhelyű East West Consulting Group magyarországi szakmai partnere.


Mi a CDP?

A változásra való tudatos felkészülés eszköze

Az elemzés célja és eredményei

Mit mér a CDP?

Az abszolút értéken túl: Nemzetközi összehasonlítás

A pontos mérés biztosítéka: kiterjedt módszertani alapkutatás

 

Mi a CDP?

A CDP (Corporate Development Process) versenyképesség-vizsgálat egy jelentős informatikai támogatottsággal bíró speciális vezetői eszköz. Segítségével pontosan, számszerűsítve mérhetők a vállalat tartós versenyképességét biztosító szervezeti tényezők. A közel kétszáz dimenzió aktuális értéke így összevethető a CDP-adatbázisban regisztrált hasonló profilú és piaci helyzetű vállalatok eredményeivel. Nem csak azt tudhatjuk meg, milyen a vállalat működése a nemzetközi összehasonlításban, de azt is, hogy mit célszerű tenni az üzleti teljesítmény közvetlen befolyásolása érdekében.

A versenyképesség-vizsgálat segítségével pontosan behatárolhatók a szervezet erős és gyenge pontjai. A CDP a hatékonyság-gátló tényezők felderítésének egyik legbiztosabb eszköze. A vizsgálat során nem tüneteket azonosítunk, hanem ok-okozati összefüggéseket tárunk fel. A szervezeti működés hibajelenségeit a menedzsment általában jól ismeri. Az eredményességet azonban a „miért?” kérdések megválaszolása biztosítja.

Az üzleti sikerhez ismerni kell a vevők véleményét. A CDP ennél többet kínál. Többek között pontos választ ad arra, milyen konkrét lépésekkel segíthető a vevők hosszútávú elköteleződésének kialakítása, illetve megmutatja, a partnerek a konkurenciához képest hová pozícionálják a vállalatot.

A változásra való tudatos felkészülés eszköze

A versenyképesség biztosítása nem rutinfeladat. A menedzsmentnek sok esetben a működési környezet jelentős mértékű változására kell felkészítenie a vállalatot. A változásokra való eredményes felkészülés legfontosabb szempontja a tudatosság. A vállalat erőforrásainak biztos ismerete, illetve a szervezeti teljesítmény eredményes befolyásolásának a gyakorlata. Ennek a képességnek a fejlesztésével jelentős versenyelőnyre lehet szert tenni. Mindezt a CDP olyan értékelő metodikával támogatja, amely:

 • Számszerű – Pontos visszacsatolást ad a szervezet eredményességét leginkább meghatározó szervezeti dimenziók állapotáról;
 • Benchmark-alapú – Bemutatja, hogy a hasonló profillal működő európai cégek a vizsgált dimenziókban jobbak vagy gyengébbek-e a vizsgált szervezetnél;
 • Konkrét – A gyakorlatban már bizonyított javaslatokat ad a kritikus szervezeti tényezők pozitív irányú befolyásolására.

Az elemzés célja és eredményei

A CDP módszertan célja, hogy a különböző munkatársi és vezetői csoportok véleményének feltérképezésével pontos visszacsatolásokat adjon a szervezet hatékony működését akadályozó tényezőkről.  A felmérés során az alkalmazottak munka iránti elkötelezettségét vizsgáljuk, és ez alapján fogalmazzuk meg a vállalat hatékonyságát gátló tényezőket. A vizsgálat eredményei értékes inputokat adnak többek között arról:

 • Hogyan gazdálkodik a szervezet humán erőforrásaival (milyen mértékben sikerül felszabadítani a rendelkezésre álló kreatív erőket);
 • Milyen sikerrel követi a vállalat a saját jövőképét (mekkora az összhang a deklarált és a követett értékek között);
 • Milyen sikeresen képesek a vezetők a vállalat célkitűzéseit kommunikálni;
 • Mennyire sikeresen képes a szervezet a külső kihívások függvényében megújulni;
 • Milyen változásmenedzsment gyakorlatot követ a szervezet (milyen mértékben sikeresek a vállalat újraszervezésére irányuló vezetői törekvések);
 • Milyen a munkatársak aktuális motivációs szintje;
 • Hogyan alakul a szervezeten belüli csapatmunka, illetve ennek során hogyan viszonyulnak egymáshoz az emberek;
 • Mennyire tekintik a vállalat ügyfelei és partnerei versenyképesnek a szervezetet, illetve a fontosabb vevőknek milyen a lojalitás-mértéke;
 • Hová pozícionálják a partnerek és ügyfelek a vállalatot a versenytársaihoz képest.

A felmérés alapján azonosított kritikus pontok, illetve a CDP tapasztalati bázis segítségével megfogalmazott megállapítások konkrét és gyakorlati támogatást nyújtanak a vezetésnek a szervezet fejlődését gátló tényezők felszámolásában, illetve a vállalati stratégia konzekvens megvalósításában.

Mit mér a CDP?

A CDP-alapú szervezeti kultúra felmérés öt dimenzióban ad részletes visszacsatolást a vállalat helyzetéről. A kérdőíves felmérés során adott válaszokat az IQ ConsultinG rögzíti és dekódolja, majd a brüsszeli székhelyű East West Consulting Group végigfuttatja a speciális CDP-tudásbázison. Ennek eredményei speciális adattáblák, melyek négyfajta megközelítésben mutatják be és elemzik a vállalat szervezeti kultúráját:

 • Szervezeti szintű motivációk – Azokat a tényezőket azonosítja, melyek döntő hatással vannak a munkatársak aktuális motivációs szintjére (megelégedettségére), ezáltal pedig a vállalat teljesítményére. Általános mértékét a Motivációs Indexel jellemezzük. Az elemzéshez tíz kulcs-sikertényezőt vizsgálunk, melyek értékét különböző hajtóerők határoznak meg. A szervezeti szintű motivációk elemzése lehetőséget ad a változásokkal kapcsolatos attitűdök bemutatására, a szervezeti struktúra reformok várható hatásának prognosztizálására.
 • Csoportdinamika – A mindennapi személyes kapcsolatokban megnyilvánuló interakciók csoport működésére és teljesítményére gyakorolt hatásait jellemzi. A csoportdinamika hat hajtóerő vizsgálatának segítségével arra ad választ, hogy a munkatársak közötti kapcsolatok minősége miként befolyásolja a vállalat eredményességét. A csoportdinamika elemzésekor választ kapunk többek között a vállalat jövőjének munkatársi megítélésére is.
 • Szervezeten belüli magatartás – A vizsgált munkatársi és vezetői csoportok által a vállalaton belül preferált magatartásmintákat elemzi négy dimenzióban. Az egyes dimenziók értékét különböző hajtóerők határozzák meg.
 • Szervezeten kívüli magatartás – A vállalat vevőivel (belső ügyfeleivel) és partnereivel kialakított kapcsolatok minőségét, illetve a vállalat versenyképességének (vevői megítélésének) az aktuális állapotát jellemzi.

Az abszolút értéken túl: Nemzetközi összehasonlítás

A CDP-metodika – széleskörű európai alkalmazásának köszönhetően – lehetőséget ad arra, hogy a vállalat szervezeti kultúráját, illetve a hasonló profilú és iparági meghatározottságú szervezetek versenyképességét összevessük a CDP európai benchmarking adatbázisából összeállított mérőpontokkal. Mindez lehetővé teszi a szervezeti tartalékok célirányos felderítését, a mozgósításukhoz szükséges akciótervek eredményes megfogalmazását, illetve a vállalat európai uniós versenykörnyezethez való igazítását segítő szervezeti értékek pontos meghatározását.

A pontos mérés biztosítéka: kiterjedt módszertani alapkutatás

A CDP-alapú szervezeti audit megbízhatóságát az a 22 nyugat-európai székhelyű vállalat bevonásával megvalósított alapkutatás garantálja, melynek során a termelő és szolgáltató vállalatok működési hatékonyságát befolyásoló szervezeti tényezőket azonosították. A vizsgálatok a szervezeti felépítés teljes vertikumát lefedték, és így közel 27.000 különböző beosztású vezetőt és munkatársat érintettek. Az így elvégzett munka eredményeit a kutatók egy 7.600 fős kontrollcsoport segítségével hitelesítették.

A CDP kutatások szakértői a felmérésben résztvevő vállalatok első számú vezetőivel strukturált interjúkat készítettek, míg a felső- és középvezetői, illetve alkalmazotti csoportok személyes motivációs bázisát kérdőívek segítségével térképezték fel. A vizsgálatokat a kutatásban résztvevő vállalatok célcsoportjainak véletlenszerűen kiválasztott 25%-ával végezték el. A precíz projektmenedzsment támogatásnak köszönhetően a válaszadási arányt 92%-on sikerült tartani.

A 145 kérdést tartalmazó kérdőívek szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy a vizsgált célcsoportok eredményei egymással összevethetők legyenek. Ez az összehasonlíthatóság biztosította, hogy sikerült meghatározni a személyes motivátorok minősége, illetve a szervezeti összteljesítmény alakulása közti általános összefüggésrendszereket.

A különböző célcsoportoktól érkező válaszok elemzéséhez egy speciálisan erre a célra kifejlesztett szoftvert használtak, amely gyakorisági sorrendbe állította a különböző céllal feltett kérdések független változóit. A program első lépésben lineáris regresszióval kiválasztott 12 kritikus független változót, melyeket a kutatás vezetői a vállalati teljesítmény növekedését biztosító vezetői magatartás sikertényezőiként definiáltak.

Ezután egy minden lehetséges részhalmazra lefuttatott többszörös lineáris regresszió és korlátozott lineáris regresszió számítás következett, melynek eredményeként kiválasztották azokat a legjobb, hat faktorból álló részhalmazokat, melyek magyarázatot adnak a menedzsment teljesítménynöveléssel kapcsolatos sikereire vagy éppen kudarcaira.

A CDP-vel kapcsolatos kutatások a módszertan kifejlesztésével nem zárultak le, az általános alkalmazás során gyűjtött és rendszerezett nemzetközi tapasztalatok a folyamatos innováció forrását jelentik ma is.

 


  Bannerek
 
ALEAS Group
FLOWLego Seriousplay
Insuite Project
 
top